شعری که جناب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در باکو خواند مرثیه ای است که مردم ایران بویژه آذربایجان عزیز دهها سال است آن را زمزمه می کنند ودر جدائی بخش بزرگی از سرزمین ایران آه درسینه و بغض در گلو دارند
جناب اردوغان نیت باطنی و پلید خودرا آنهم در رژه نظامی بخوبی آشکار کرد
ایران کشورسوریه و یا جنگ زده عراق نیست که تروریستهای داعش و جنگجویان مزدور با پول ترکیه بتوانند سیاستهای نوعثمانی جناب اردوغان را پیش ببرند
جناب اردوغان بهتراست به بازسازی ارتش خود بپردازد که درجریان کودتا علیه دولتش هزاران افسر ودرجه دار را اخراج ،زندانی ویا اعدام نمود.
انتظار می رود وزارت امورخارجه ودیگر بازیگران سیاست خارجی ضعف های دیپلماسی با کشورهای همسایه را برطرف کنند تا قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران خدشه دار نشود
سروده و ترانه آراز آراز فریاد دادخواهی مردم آذربایجان از ظلم ارتش سرخ تزار وخیانت پادشاهان قاجار در جدائی بخش های زیادی از سرزمین ایران است شاید جناب اردوغان تاریخ ایران را نخوانده باشد اما جناب علی اف از پدران خود شنیده است که جمهوری آذربایجان بخشی از خاک ایران بزرگ بوده است