صحبت های آقای دکتر ظریف پس از دیدار وزیرامورخارجه آلمان باایشان نشان می دهد فرصت مدارا با طرف های برجام رو به پایان است.

به نظر می رسد از این پس جمهوری اسلامی ایران بطور جدی از کشورهای اروپایی طرف  برجام خواهد خواست تا به تعهدات خود عمل نمایند در غیر اینصورت تصمیمات جدیدی را اتخاذ خواهد کرد.