تسلط نفس، چشم خرد را می بندد، نفس دامی است که عقل انسان صید آنست.انسان اسیر در دام نفس به ظواهر مسائل می پردازد و از درک عمق امور عاجز است

حاکمان و سیاستمداران بواسطه قدرت  و نفوذشان بیشتر در معرض نفس اماره هستند کسی که در جامعه اسلامی پست و مقام دارد ودر جایگاهی قرار گرفته است که روزی باید آن را ترک کند باید خودرا تربیت کند و جایگاه ومقامش را فرصت خدمت بداند

اگر کسی جایگاه و مقام را فرصت خدمتگذاری نداند و به آن وابسته شود پس از فراغت دچار بحران روحی و روانی خواهد شد و ممکن است دست به اعمالی بزند که باعث تاسف عمیق مردم شود

کسانی که از قدرت کنار گذاشته می شوند بیشتر در معرض خظر هستند پس باید از این افراد مراقبت کرد