همانطور که می دانید بودجه ی سالانه کشور در اختیار دیوان محاسبات است که در پایان هر سال، باید گزارش درآمدها و هزینه ها را تقدیم مجلس کند به این ترتیب مجلس باید به پرداخت حقوق ها ی نامتعارف به برخی مدیران نظارت و در این زمینه دقت بیشتری می کرد، از سوی دیگر تطبیق مواد قانونی با امور جاری کشور و رفع نقص قوانین نیز بر عهده مجلس است.

برخورد جدی و قاطع با مدیران متخلف و کسانی که با سهل انگاری و یا ندانم کاری راه را برای سوء استفاده افراد متخلف باز گذاشته اند از مطالبات مردم است./