برگزاری کنسرت و شب نشینی و مهمانی مجوز ناجا نمی خواهد (+سند)