تکلیف آن است که آنچه را که خداوند متعال به انجام آن امر فرموده است عمل کنیم و هرآنچه را که به ترک و انجام ندادن آن امر فرموده واز آن نهی کرده است انجام ندهیم.

حق یعنی اختیار و تسلط

شرکت در اتنخابات تکلیف است چون خداوند فرموده است “وامرهم شورا بینهم” ملت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را انتخاب می کنند تا آنان به وضع و جعل قوانین بپردازند تا قوای مجریه و قضائیه با اجرای قوانین مصوب مجلس کشور را اداره کنند پس مردم درتعیین سرنوشت خود ودر اداره کشور اسلامی دخیل و سهیم هستند ازطرفی شرکت در انتخابات باعث تحکیم پایه های نظام جمهوری اسلامی می شود و یاس و نا امیدی دشمنان جمهوری اسلامی ایران را بهمراه خواهد داشت.

اما شرکت در انتخابات و برگزیدن نمایندگان اصلح از سوی ملت حق شرعی و ملی و قانونی آنان است. ممکن است کسانی نخواهند از این حق خود استفاده کنند در این صورت از حق خود نکول کرده وبه انتخاب دیگر شهروندان حق اعتراض هم ندارند.

حق اتخاب نماینده مجلس قابل واگذاری به غیر نیست .نمیتوان حق رای را به دیگری واگذار کرد تا دیگران از طرف شخص به کاندیدائی رای دهند چون اهمیت انتخاب نماینده مجلس از جایگاهی ویژه برخوردار است که هر ایرانی صاحب حق رای باید معیارهای انتخاب نماینده اصلح را بداند وتحقیق و پرس و جو و کند سپس به کاندیدای مورد نظر خود رای دهد چون رای حتی یک نفر در سرنوشت کشور و حوزه های انتخابیه تاثیرگذاراست و اگر هر شهروندی بدون آگاهی و حجت شرعی و از روی هوای نفس به کاندیدائی رای دهد و آن کاندیدا به مجلس راه پیدا کند در قبال بی لیاقتی و ناکارآمدی آن نماینده مسئولیت شرعی دارد و باید در یوم الحساب پاسخگو باشد.

شناخت نامزد اصلح از دو راه ممکن است : اول خود انسان آگاهی و توانائی و بصیرت لازم را داشته باشد وکاندیدای اصلح را بشناسد.دوم مشورت با دیگران است که آگاهی و بصیرت لازم را دارند ودرهنگام مشورت هوای نفس و غرض ورزی و یا قومگرائی و یا قشری گری را دخالت نمی دهند.