وبلاگ,فضای مجازی مناسب برای تعامل وتقویت و تحکیم ارتباطات است.

تعامل و ارتباط با کسانی که شاید هیچ وقت یکدیگر را نبینند اما می توانند به همدیگر کمک کنند